analyses_big

Analýzy

Data a jejich analýzy jsou důležitým podkladem pro rozhodování.

Odbor Kvalita koordinuje pravidelnou analytickou činnost, která je podkladem pro strategická rozhodování na ZČU. Analytická činnost vychází z hybridní metodologie kombinující data z přímých i nepřímých zdrojů.

Data z přímých zdrojů získáváme především formou dotazníků, interview nebo fokusních skupin, zjišťujících zpětnou vazbu od zainteresovaných stran. Data z nepřímých zdrojů pak z interních systémů ZČU i externích zdrojů velkých dat, jakými jsou například Český statistický úřad či analytická oddělení jednotlivých ministerstev. Zvolená metodologie zohledňuje kvalitativní i kvantitativní přístupy a jejím cílem je širší porozumění procesům určujícím chod univerzity.

Vybrané výstupy z analýz jsou zpřístupněny bez omezení, další analýzy uvedené v registru analýz mají definovaný okruh uživatelů. Vybraná data jsou k dispozici interním uživatelům na webu statistiky.zcu.cz.

Odkazy související s analytickou činností

Vybrané analýzy