analyses_big

Analýzy

Data a jejich analýzy jsou důležitým podkladem pro rozhodování.

Odbor kvality koordinuje pravidelnou analytickou činnost, která je podkladem pro strategická rozhodování na ZČU. Analytická činnost vychází z hybridní metodologie kombinující data z přímých i nepřímých zdrojů.

Data z přímých zdrojů získáváme především formou dotazníků, interview nebo fokusních skupin, zjišťujících zpětnou vazbu od zainteresovaných stran. Data z nepřímých zdrojů pak z interních systémů ZČU i externích zdrojů velkých dat, jakými jsou například Český statistický úřad či analytická oddělení jednotlivých ministerstev. Zvolená metodologie zohledňuje kvalitativní i kvantitativní přístupy a jejím cílem je širší porozumění procesům určujícím chod univerzity.

V rámci prováděných analýz realizujeme pravidelně analýzy zaměřené na hodnocení

  • uchazečů a absolventů ve srovnání s ostatními vysokými školami,
  • studujících a absolventů v kontextu ostatních vysokých škol,
  • prostupnosti studiem na fakultách,
  • spokojenosti absolventů ZČU,
  • zahraničních studujících,
  • servisních služeb zaměstnanými a studujícími,
  • dat týkajících se rovných příležitostí,
  • ZČU v mezinárodním žebříčku THE.

Vybrané výstupy z analýz jsou zpřístupněny bez omezení, další analýzy uvedené v registru analýz mají definovaný okruh uživatelů. Vybraná data jsou k dispozici interním uživatelům na webu statistiky.zcu.cz.

Kontaktní osoby pro analýzy

Anonymous

PhDr. František Kalvas, Ph.D.

hlavní analytik

+420 377 631 045

Anonymous

Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.

analytička

+420 377 631 044

Odkazy související s analytickou činností

Vybrané analýzy