processes_big

Procesy

Procesy slouží k vizualizaci opakovaných postupů a pomáhají v orientaci při běhu jednotlivých činností.

Systém zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality Západočeské univerzity se opírá o systém procesního řízení, který se sestává z hlavních, řídících a podpůrných procesů.

Procesní řízení je způsob řízení organizace na základě procesů s cílem naplňovat strategické cíle organizace. 

Proces je definován jako posloupnost činností, které s využitím zdrojů přeměňují vstupy na výstupy. Každý proces má svého vlastníka procesu.

Procesní portál ZČU je informační systém, který primárně zprostředkovává informace o procesech dané organizace formou přehledných diagramů.

Rozsah zavádění procesního řízení na ZČU je vymezen prostřednictvím činností vyplývajících ze specifických potřeb pracoviště a z příslušných právních předpisů zejména zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dalších předpisů a interní legislativy ZČU, přičemž tyto činnosti:

  1. se často opakují s větším počtem zainteresovaných stran, nebo
  2. probíhají mezi organizačními jednotkami na úrovni fakult, ústavů, center, jiných pracovišť, účelových zařízení a odborných útvarů rektorátu nebo
  3. mají přímou návaznost na strategii ZČU nebo
  4. jsou vhodné pro digitalizaci nebo
  5. vycházejí z potřeb fakult a ústavů.

Kontaktní osoby pro mapování procesů

Anonymous

Ing. Andrea Benešová, Ph.D.

procesní analytik

+420 377 634 554

Anonymous

Ing. Martin Hirman, Ph.D.

procesní analytik

+420 377 634 546

Anonymous

Ing. Petr Netolický, Ph.D.

vedoucí Odboru kvality, kontaktní osoba pro mapování procesů

+420 377 631 040