quality2_big

Zajišťování kvality

Obecným záměrem systému zajišťování kvality je přispět k tomu, aby Západočeská univerzita v Plzni byla prosperující a otevřenou univerzitou, která dokáže zodpovědně plnit svou odbornou i společenskou roli.

Jak chápeme zajišťování kvality?

Pod pojmem zajišťování kvality se rozumí činnosti:

 • plánování kvality zahrnující definování cílů kvality a nastavení příslušných procesů,
 • řízení kvality spočívající v realizaci nastavených procesů,
 • hodnocení kvality zahrnující reflexi realizace procesů a
 • zlepšování kvality jako kontinuální optimalizaci hodnocených procesů.

Systém zajišťování kvality je popsán vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Západočeské univerzity v Plzni (dále Pravidla systému zajišťování kvality).

Části systému zajišťování kvality

Systém zajišťování kvality vychází ze strategie ZČU a jeho nedílnou součástí jsou:

 • zainteresované strany a jejich potřeby,
 • strategický záměr, plán realizace strategického záměru a hodnocení naplňování strategie,
 • komplexní vnitřní hodnocení kvality,
 • vnější hodnocení kvality,
 • zajišťování kvality vzdělávací činnosti,
 • zajišťování kvality tvůrčí činnosti,
 • zajišťování kvality souvisejících činností a
 • prostředky a nástroje systému zajišťování kvality.

Zainteresované strany

Základní charakteristikou systému zajišťování kvality je zlepšovat kvalitu všech činností s ohledem na požadavky různorodých zainteresovaných stran, kterými jsou uchazeči, studenti, absolventi, zaměstnavatelé, instituce soukromého, veřejného a neziskového sektoru (tuzemské i zahraniční); v širším pojetí rovněž veřejnost, stát a společnost, a dále představitelé grémií univerzity, členové vedení součástí a pracovišť a další zaměstnanci univerzity.

Strategický záměr

Strategický záměr, plán realizace strategického záměru a hodnocení naplňování strategie jsou klíčové řídící dokumenty, ve kterých je popsáno směřování univerzity a hodnocení, jak je toto směřování naplňováno. Tyto strategické dokumenty dostupné jsou na webu ZČU.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení provádí Akreditační úřad pro vysoké školství v případech stanovených zákonem.

Komplexní vnitřní hodnocení kvality

Cílem komplexního vnitřního hodnocení kvality je interní zhodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ZČU a na jeho základě vytvoření předpokladů pro další zlepšování vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ZČU. Závěry komplexního vnitřního hodnocení kvality včetně opatření k nápravě zjištěných nedostatků obsahuje zpráva o vnitřním hodnocení kvality, která je každoročně aktualizovaná o dodatek popisující změny dosažené v oblasti zajišťování a hodnocení kvality a v opatřeních přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. Zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky jsou dostupné na webu ZČU.

Zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Součástí zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti je zajišťování a hodnocení kvality studijních předmětů, studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem a programů celoživotního vzdělávání.

Prvky zajišťování kvality studijních programů jsou postupy vedoucí k udělení akreditace studijnímu programu popsané v Akreditačním řádu ZČU, pravidla studia definovaná ve Studijním a zkušebním řádu ZČU a postupy hodnocení a zlepšování kvality popsané v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Prvky zajišťování kvality habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou postupy popsané v Akreditačním řádu ZČU, pravidla provádění definovaná v Podrobnostech postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem a postupy hodnocení a zlepšování kvality popsané v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Prvky zajišťování kvality celoživotního vzdělávání pro akreditace a provádění kurzů celoživotního vzdělávání jsou postupy uvedené v Řádu celoživotního vzdělávání ZČU a postupy hodnocení a zlepšování kvality popsané v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Zajišťování kvality tvůrčí činnosti

Zajišťování kvality tvůrčí činnosti se opírá o projektovou činnost, vnitřní grantový systém, program na podporu rozvoje vzdělávacích aktivit, grantovou podporu aktivit studentů, mobilitu akademických pracovníků a specialistů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, vydavatelskou činnost, ochranu, nakládání s výsledky tvůrčí činnosti a transfer poznatků, vykazování výsledků tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí.

Prvky zajišťování kvality tvůrčí činnosti jsou popsané v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Zajišťování kvality souvisejících činností

Související činnosti jsou činnosti, jejichž účelem je technicky, informačně, administrativně a jinak podporovat a rozvíjet vzdělávací a tvůrčí činnost. Doplňková činnost je pro potřeby zajišťování kvality zahrnuta mezi související činnosti. ZČU vykonává související činnosti v propojení se vzdělávací činností a tvůrčí činností zejména tak, že prostřednictvím souvisejících činností zabezpečuje uchazečům, studentům, zaměstnancům a dalším osobám přístup k přesným a srozumitelným informacím, ke službám knihoven a elektronickým informačním zdrojům, k informačním a poradenským službám, k vhodné infrastruktuře a dalším službám.

Prvky zajišťování kvality souvisejících činností jsou popsané v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Prostředky a nástroje systému zajišťování kvality

Systém zajišťování kvality využívá pro dosažení stanovených cílů těchto prostředků a nástrojů:

Pracovní skupina koordinátorů pro kvalitu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Ing. Petr Netolický, Ph.D.

vedoucí Odboru kvality a
Fakulta elektrotechniká

+420 377 631 040

Kontaktní osoby pro podporu v oblasti zajišťování kvality

Anonymous

Bc. Olga Vránková

metodik kvality

+420 377 631 041

Anonymous

Bc. Tereza Huclová

metodik kvality

+420 377 631 042

Anonymous

Ing. Petr Netolický, Ph.D.

vedoucí Odboru kvality

+420 377 631 040