social_safety_big

Sociální bezpečí

Sociální bezpečí je ideální stav, kterého bychom chtěli společně dosáhnout. Jedná se o stav prostředí, ve kterém je chování a jednání všech přítomných přirozeně vedeno principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním a kde jakákoliv forma nežádoucího chování, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace je považována za nepřijatelnou. Bez ohledu na to, zda se jedná o studentky a studenty nebo zaměstnankyně a zaměstnance.

Mezi strategické dokumenty ZČU v oblasti sociálního bezpečí patří zejména Plán rovných příležitostí 2022-2024 a Akční plán HR Award. ZČU je také aktivním řešitelem projektu Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti.

Plán genderové rovnosti

Západočeská univerzita v Plzni začala v roce 2021, podobně jako jiné instituce v České republice i v dalších evropských státech, připravovat svůj Plán rovných příležitostí, jehož součástí je plán genderové rovnosti. K tématu byla vytvořena vlastní webová prezentace.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH (HR AWARD)

Ocenění HR Excellence in Research neboli HR Award uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Univerzitám toto ocenění krom jiného přináší zvýšený zájem zahraničních vědců a vědkyň a výzkumných pracovníků a pracovnic o působení na jejich pracovištích. Tématu se věnuje samostatná webová prezentace.

PREVENCE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ NA AKADEMICKÉ PŮDĚ A PODPORA KOMPETENCÍ V PÉČI O OBĚTI

Projekt navazuje na CRP Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky. Vychází z konstatování, že nedostatky v oblasti nastavení etického a férového prostředí mají přímý a závažný negativní dopad na kvalitu vysokoškolské výuky a výzkumu. V roce 2023 lze navíc očekávat vzestup rizikových faktorů vlivem aktuálních politických a ekonomických výzev. Cílem projektu je proto posílit odolnost institucí i jednotlivců vůči různým typům neetického jednání.

Projekt navazuje na analýzu předpisů a norem provedenou v roce 2022, a soustředí se na praxi zacházení s konkrétními případy (vytipování kritických míst institucionálních přístupů pomocí kazuistik), navrhne didaktické nástroje pro podporu akademické integrity. Součástí projektu je komunikace tématu k širší veřejnosti s důrazem na revizi zjednodušující mediální zkratky.

Hlavní řešitelkou projektu na ZČU je Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D., řešitelský tým tvoří Mgr. Petr Šimon, Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D., Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. a PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.