Poslání univerzity

Posláním Západočeské univerzity v Plzni je uskutečňovat vzdělávací činnost, tvůrčí činnost a s nimi související činnosti, a zároveň směřovat prostřednictvím šíření poznání ke společenskému, kulturnímu a individuálnímu rozvoji.

Hlásíme se k tradici kvalitní technické vysoké školy a současně jsme otevřená multioborová univerzita, která zodpovědně plní svou odbornou i celospolečenskou roli. Náš výzkum rozvíjí poznání, podněcuje diskusi, utváří politiku, a přináší ekonomický, kulturní a sociální přínos. Jsme otevřeni vynikajícím studentům z mnoha různých prostředí, poskytujeme vysoce kvalitní vzdělání a umožňujeme našim absolventům uspět ve své zvolené kariéře

Snahou Západočeské univerzity v Plzni je zabezpečit rovný přístup ke vzdělávání a k tvůrčím a uměleckým činnostem, a tak naplňovat individuální potřeby i požadavky znalostní společnosti. Západočeská univerzita v Plzni je tvořena a rozvíjena společenstvím studentů, akademických, vědeckovýzkumných pracovníků a dalších zaměstnanců, kteří se hlásí k principům svobody, demokracie a základním lidským hodnotám. Při výkonu svých činností respektují zaměstnanci a studenti etické a morální principy.

Univerzita uskutečňuje vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních programech a programech celoživotního vzdělávání a výkon vědecké, výzkumné a vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Univerzita v návaznosti na vzdělávací činnost a tvůrčí činnost vykonává též doplňkovou činnost, smluvní výzkum a související činnosti. Vzdělávací činnost, tvůrčí činnost a doplňková činnost je založena na spolupráci a je vykonávána ve vazbě na jiné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, orgány státní správy a místní a regionální samosprávy, jiné právnické osoby zabývající se výzkumem, experimentálním vývojem nebo inovacemi, zaměstnavatele absolventů vysokých škol, podnikatele působící v průmyslové a obchodní sféře, podnikatelské svazy a další osoby nebo orgány vykonávající, podporující nebo využívající vzdělávací činnost, tvůrčí činnost nebo doplňkovou činnost nebo jejich výsledky. ZČU v Plzni plní svou odbornou i celospolečenskou roli v rámci města, regionu a mezinárodního kontextu.

Související dokumenty