Třetí role

„Kvalita jako otevřenost a rozvoj společnosti“

Univerzita je ze své podstaty součástí svého širšího okolí a jejím úkolem je trvalá interakce s celou společností s cílem pozitivně ovlivňovat bližší (regionální) i vzdálenější okolí a přispívat k šíření poznatků a kulturních hodnot ve společnosti mnoha různými způsoby. Univerzita má na základě hlubokého teoretického poznání předávat své znalosti, ale též participovat na posuzování moderních společenských procesů v historických souvislostech i aktuálního společenského vývoje v širším civilizačním kontextu.

Přímé odborné a společenské – sociokulturní působení ZČU se reálně projevuje ve všech oblastech činnosti (vzdělávání, výzkum a vývoj, umělecká tvorba, transfer znalostí) formou partnerských spoluprací, přímým odborným působením ve formě popularizace, organizování a moderování diskusí, pořádáním seminářů, vedením galerií, pořádáním výstav a kulturních programů, uměleckými zásahy do veřejného prostoru, organizací letních škol pro širší veřejnost, aktivní spoluprací s městem i krajem apod. Tato otevřenost ZČU vůči okolnímu světu má regionální, vnitrostátní i mezinárodní dimenzi.

Adresáty „Třetí role Západočeské univerzity v Plzni“ jsou:

  1. Veřejná a státní správa: pod tímto pojmem rozumíme zastupitelstva různých úrovní a jejich orgány. Toto působení je ve dvou úrovních: jednak přímou účastí (členstvím) nebo spoluprací smluvní i mimosmluvní. Přímá účast je výhodnější, není ale, bohužel, univerzitou ovlivnitelná. Proto je vhodné zasmluvnění součinností, které funguje jak se Statutárním městem Plzní a Plzeňským krajem dlouhodobě. Mezi významnou spolupráci lze zahrnout: Dny vědy a techniky, Stipendia pro vynikající studenty, spolupráci v rámci evropských projektů apod. tyto činnosti je nutno sledovat a vyhodnocovat, a to i z toho důvodu, že jsou součástí Vnitřního hodnocení kvality, např.: 5b3 , 6a4, 6b3. V oblasti státní správy se jedná zejména o MŠMT jako přímo nadřízený správní orgán včetně jím zřízených grémií.
  2. Regionální školství: Univerzita jako nejvyšší stupeň (terciárního) vzdělávání v regionu má odpovědnost i za rozvoj vzdělávací soustavy jako celku. (Jde) Tedy především o střední školství tj. všeobecné (gymnázia), ale zejména o odborné. Vzhledem k tomu, že zaměření studia se formuje i dříve, je nutno pracovat se žáky základních škol, ale i s dětmi v předškolním věku, tedy navázat spolupráci s institucemi v těchto segmentech vzdělávání. Spolupráci je možno realizovat přímo, ale efektivní je i oslovení správních orgánů, tj. krajských úřadů a obcí.

Západočeská univerzita v Plzni má dlouholeté zkušenosti v této činnosti i pestrou paletu nástrojů jako jsou letní školy, Dny vědy a techniky, projekt JuniorFEL apod. Podílí se i na organizaci olympiád (matematické, fyzikální, chemické, informatické) a soutěží na podporu technického vzdělávání organizovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje: „Technická olympiáda“, „Technika má zlaté dno“ a „Řemeslo má zlaté dno“. ZČU dlouhodobě spolupracuje s výchovnými poradci na středních školách i v oblasti péče o studenty se speciálními potřebami, a to formou seminářů.

  1. Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku: Součástí hlavní činnosti každé vysoké školy je celoživotní vzdělávání (CŽV). Jeho speciální formou je Univerzita třetího věku(U3V). CŽV na univerzitě má dlouhodobou tradici a je realizováno buď součástmi samotnými, nebo celouniverzitním pracovištěm. Pro prezentaci aktivit ZČU v oblasti celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2016 nový webový portál www.czv.zcu.cz.

Součástí těchto aktivit jsou kurzy pro zvyšování kvalifikace formou on-line kurzů pro vzdělavatele dospělých z řad zaměstnanců ZČU i veřejnosti. Je zřízena Rada celoživotního vzdělávání, která „akredituje“ všechny kurzy CŽV. Organizačně jsou kurzy CŽV otevřené pro obecnou veřejnost nebo na zakázku pro externí odběratele.

Speciální formou je Univerzita třetího věku ZČU. Ta poskytuje seniorům i osobám v invalidním důchodu (ze zákona) vzdělávání (na vysokoškolské úrovni) a tím se liší od podobné osvětové činnosti. Nabídka kurzů je pestrá a zahrnuje jak přednášky, tak i praktickou výuku, jako jsou exkurze nebo i přednášky v terénu, pokud si to téma vyžaduje. Pro lepší dostupnost jsou přednášky organizovány i mimo Plzeň v celkem 13 městech Plzeňského i Karlovarského kraje.

  1. Podnikatelská sféra: Jedním z úkolů Západočeské univerzity v Plzni dle jejího Statutu (viz odst. 5) a 6) článku 3 – Předmět činnosti ZČU Statutu ZČU v Plzni) je i spolupráce s jinými institucemi a právnickými osobami (vč. podnikatelských subjektů), a to jak v regionu, tak i mimo něj. ZČU nyní rozvíjí své mnohaleté uznávané působení v oblasti technického vysokého školství a výchovy učitelů, ale postupně se její profil výrazně změnil a doplnil o další obory (ekonomika, právo, společenské vědy, design apod.), i když dominantní zůstává její spolupráce zejména s průmyslovými podniky, výzkumnými a jinými odbornými institucemi. K nim časem přibyly ještě např.: ústavy AV ČR, muzea, soudy, školská zařízení, neziskové či veřejně prospěšné a jiné instituce. Spolupráce s aplikační sférou se realizuje nejen v rámci přímých komerčních zakázek (smluvní výzkum, další vzdělávání pracovníků apod.), ale má i řadu dalších forem, mimo jiné získávání a řešení společných projektů (TA ČR, strukturální fondy apod.). Rostoucí objem této spolupráce si jednak vyžaduje i hledání nových forem jejího řízení (např. vznik útvarů, usměrňujících tuto činnost), jednak je i nutné trvale rozvíjet systém jednotného působení a komunikace útvarů, fakult, výzkumně-vývojových či jiných tvůrčích jednotek i všech pracovníků ZČU navenek a rozvinout i systém účinnější propagace činnosti ZČU a jejích výstupů. Rovněž je třeba cíleně řídit a posílit zastupování ZČU v nejrůznějších externích grémiích a orgánech na regionální, nadnárodní i mezinárodní úrovni. Rozvinout je třeba i spolupráci s územními Hospodářskými komorami i úroveň a rozsah zapojení ZČU v rámci národních platforem a klastrů. Posílit je třeba i počet a vliv zástupců ZČU v regionálních, celostátních, popř. i mezinárodních orgánech, výborech a komisích, řešících jak aktuální problémy, tak i možný rozvoj v daných oborech. To vše by mělo být i součástí obsahu Strategie transferu poznatků a výkonů ZČU a její realizace.

ZČU i její součásti spolupracují nejen s podniky a institucemi v regionu, ale i mimo něj, a to včetně zahraničí (např. výrazná je územní spolupráce ČR - Bavorsko nebo ČR - Sasko). Zejména rámec na poli spolupráce česko-bavorské je utvářen zastoupením Západočeské univerzity v projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“. Platí obecně, že rozvoj a posílení zapojení útvarů a jednotek ZČU do mezinárodní spolupráce (výzkumné záměry, granty, společná pracoviště apod.) by měl doprovázet i rozvoj kontaktů a zapojení pracovníků a útvarů ZČU i do mezinárodních aplikačních a rozvojových projektů a vznikajících nadnárodních znalostních společností. Kromě standardních důvodů a potřeby zachycení a vhodné reakce ZČU na současné trendy ve světové ekonomice to podporuje i možnost (či spíše nutnost) zapojení špičkových pracovišť ZČU do realizace dnes prakticky nadnárodní iniciativy Industry 4.0, k čemuž má ZČU (vzhledem k výše uvedenému oborovému a interdisciplinárnímu charakteru univerzity) ty nejlepší předpoklady.

  1. Jiné činnosti (sportovní, umělecké). Předností Západočeské univerzity v Plzni je její univerzálnost. V oblasti sportu a umělecké tvorby ZČU významně působí i navenek formou organizování sportovních soutěží, koncertů a výstav včetně jejich propagace.

6. Propagace univerzity. Významnou součástí třetí role ZČU je její propagace ve všech oblastech činnosti zejména prostřednictvím webových stránek univerzity a součástí (včetně jejich anglické mutace), dalších propagačních činností univerzity a jejích součástí i kooperace s absolventy.

Související dokumenty