Související činnost

„Kvalita jako funkční systém“

Souvisejícími činnostmi v souvislosti se systémem zajišťování kvality na ZČU rozumíme činnosti, jejichž účelem je technicky, informačně, administrativně a jinak podporovat vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a doplňkové činnosti.

Související činnosti ZČU vykonává v propojení se vzdělávací činností a tvůrčí činností zejména tak, že prostřednictvím souvisejících činností zabezpečuje uchazečům, studentům a dalším osobám přístup:

  1. k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, pravidlech studia a požadavcích spojených se studiem,
  2. ke službám knihoven a elektronickým informačním zdrojům,
  3. k informačním a poradenským službám souvisejícím se studiem a s možností uplatnění absolventů v praxi,
  4. ke službám pro studenty se specifickými potřebami.

 

Související činnosti organizačně zabezpečují pro potřeby celé ZČU její součásti v postavení jiného pracoviště nebo účelového zařízení a rektorát seznam je uveden ve Statutu ZČU). Organizační strukturu, zásady řízení a odbornou působnost jiného pracoviště a účelového zařízení stanoví organizační řád jiného pracoviště a účelového zařízení.

Související činnosti mají vazbu na tyto ESG standardy: 1.6 Studijní zdroje a podpora studujících a 1.7 Informační systémy – shromažďování a správa dat a informací. Na ZČU se jedná zejména o služby Univerzitní knihovny, Informačního a poradenského centra, Odboru Zahraniční vztahy a ICT podporu.

Knihovnickými službami se rozumí budování knihovního fondu tištěných a elektronických dokumentů a poskytování knihovnicko-informačních služeb. Fond elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ) je profilován v souladu s předmětem pedagogické a vědecké činnosti ZČU, cílem je zajištění potřebné informační infrastruktury ZČU. Základ tvoří především monografická literatura (knihy, učebnice, skripta), která je doplněná periodiky. Pro podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti jsou k dispozici vhodné EIZ (bibliografické databáze - MathSciNet, Manuscriptorium, polytematické a oborově zaměřené plnotextové databáze - ACM Digital Library, Aspi, Anopress, Beck-online, Cambridge Journals – HSS, Ebsco – Academic Search Complete, Ebsco – Business Source Complete, Ebsco – CEEAS, EconLit with FullText, HRAF, Heinonline, IEEE Xplore, JSTOR I. – V., Lexgalaxy, Nursing Ovid, Oxford Journals – HSS, ProQuest STM, Sage – HSS, Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library, citační databáze pro hodnocení vědy a výzkumu - Web of Knowledge, Scopus, faktografické databáze – OECD iLibrary, Euromonitor Global Marketing Information Database – GMID, MagnusWeb a online normy). Knihovní fond je nabízen uživatelům prostřednictvím knihovnicko-informačního systému Aleph.

Práce se studenty se specifickými potřebami spočívá v kompenzaci negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí souvisejících se studiem. Jde o vytváření takových podmínek uspokojujících specifické potřeby studentů s ohledem na jejich postižení a poskytování potřebného technického a technologického zázemí a jeho

přístupnost. IPC pro takové studenty zajišťuje: modifikaci podmínek přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.), modifikaci podmínek vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.), rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.)

 

Odbor Zahraniční vztahy se podílí na organizaci studentských mobilit, poskytuje poradenství a informace o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, studium, vědecké a přednáškové pobyty atd.), zajišťuje nábor a péči o zahraniční studenty aj.

ZČU provozuje informační systém studijní agendy IS/STAG, který vyvinula a který používá dalších 17 VŠ. Ten představuje uznávaný a trvale rozvíjený informační systém a komunikační prostředek pro naplnění příslušného standardu pro akreditace VŠ (Vysoká škola má vybudován funkční informační systém a komunikační prostředky, které zajišťují přístup k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, pravidlech studia a požadavcích spojených se studiem). Je vybudována informační podpora studia informačním systémem courseware.

Doplňková činnost

Základním předpokladem uskutečňování doplňkové činnosti je její uskutečňování v souladu s posláním ZČU a v návaznosti na vzdělávací činnost a tvůrčí činnost nebo pro účinnější využití lidských zdrojů a majetku. Uskutečňování doplňkové činnosti nesmí ohrozit kvalitu uskutečňování vzdělávací činnosti a tvůrčí činnosti. Podrobnosti o uskutečňování doplňkové činnosti stanoví směrnice rektora.

Související dokumenty