Vymezení kvality

Nedílnou součástí ZČU je soustava činností, jimiž univerzita reaguje na podněty vnitřní i vnější a které směřují ke zdokonalování vnitřního prostředí a celkové vnitřní kultury a k dosažení souladu s požadavky dynamicky se měnícího vnějšího prostředí. Jedním z nástrojů systematického zdokonalování kvality všech činností je účinný systém zajišťování řízení kvality, v rámci něhož je kladen důraz na sebehodnocení, jehož hloubka, šíře nebo perioda opakování vychází z kontextu a potřeb hodnoceného subjektu samého. Flexibilita systému umožňuje jeho aplikaci ve specifických podmínkách jednotlivých pracovišť.

 

Základní pojmy

Kvalita (quality) je chápána ve vztahu k jasně stanoveným a relevantním cílům. Kvalita je míra plnění stanovených cílů, je vnímána jako „vhodnost k účelu“ (fit for purpose), tj. relevantní výběr různých přístupů a prostředků k naplnění relevantních cílů (fit of purpose).

 

Kvalita je dále charakterizována jako míra uspokojení požadavků různorodých zainteresovaných stran.

 

Kvalitou rozumíme rovněž plnění základních standardů a směřování k excelenci (nejlepšímu možnému), jako proces zlepšování zejména ve srovnávání s ostatními tuzemskými i zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

 

Kulturou kvality (quality culture) se rozumí sdílené hodnoty, představy, očekávání i závazky ve vztahu ke kvalitě vzdělávací a tvůrčí činnosti, a s nimi souvisejících činností ZČU jako celku i jednotlivých součástí (fakult/ústavů).

 

Zajišťováním kvality (quality assurance) vzdělávací a tvůrčí činnosti, a s nimi souvisejících činností, se rozumí proces stanovení cíle, zvolení vhodného způsobu, jak stanoveného cíle dosáhnout, dosažení cíle, jeho zhodnocení a reflexe pro potřeby zlepšování. Systém zajišťování kvality jako celek má čtyři základní fáze: plánování, realizace, hodnocení a zlepšování. Hodnocení kvality je nedílnou součástí zajišťování kvality založené na porovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli směřující ke zlepšování (enhancement) (1).

 

Cíle systému zajišťování kvality

Politika zajišťování kvality (2) je nedílnou součástí strategie ZČU jako celku i jednotlivých součástí a odráží se v dílčích činnostech univerzity. Nedílnou součástí politiky kvality jsou etické principy a zásady pro jejich dodržování, které jsou stanoveny v dokumentu Etický kodex ZČU (3). Etický kodex, nemá charakter právního předpisu, tzn. nejedná se o pravidla, jejichž splnění by bylo možno striktně vymáhat. Jedná se spíše o morální principy, o proklamaci idejí, které by měly být neoddělitelně spojeny s působením v akademické sféře. Komunikování politiky kvality je uskutečňováno prostřednictvím interní a externí komunikace. Komunikace se řídí komunikační strategií ZČU a pravidly komunikace.

 

Obecným cílem systému zajišťování kvality je přispět k tomu, aby Západočeská univerzita v Plzni byla multioborovou, prosperující a otevřenou univerzitou, která dokáže zodpovědně plnit svou odbornou i společenskou roli. Základní charakteristikou systému zajišťování kvality je zlepšovat kvalitu vzdělávací, tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU s ohledem na potřeby zainteresovaných stran.

 

Zainteresovanými stranami jsou: studenti, zaměstnanci, absolventi, zaměstnavatelé, instituce soukromého, veřejného a neziskového sektoru, široká veřejnost, stát. Systém zajišťování kvality je nezbytný k řádnému výkonu činností, ke kterým byla ZČU zřízena.

 

Cíle systému zajišťování kvality:

  1. zlepšovat kvalitu vzdělávací, tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU, a tím přispět k naplnění cílů definovaných ve Strategickém záměru ZČU,
  2. pravidelně hodnotit výstupy ze všech činností ZČU s ohledem na požadavky zainteresovaných stran
  3. hodnotit výstupy ze všech činností ZČU mj. ve srovnání s tuzemskými a zahraničními vysokými školami i dalšími vnějšími aktéry

 

Základním principem systému zajišťování kvality je v souladu se Strategickým záměrem 2016-2020 prosazování kultury kvality do veškerých činností univerzity, tj. do činnosti vzdělávací, výzkumné a umělecké, servisní i do oblasti partnerství s vnějšími aktéry, a to s ohledem na diverzitu i specifické zaměření jednotlivých součástí univerzity. Systém zajišťování kvality směřuje k rozvoji kultury kvality na ZČU. ZČU je odpovědná za vytváření, udržování a zlepšování systému zajišťování kvality.

 

Zainteresované strany ZČU a jejich potřeby

Základní charakteristikou systému zajišťování kvality je zlepšovat kvalitu všech činností s ohledem na požadavky různorodých zainteresovaných stran, kterými jsou uchazeči, studenti, absolventi, zaměstnavatelé, instituce soukromého, veřejného a neziskového sektoru (tuzemské i zahraniční); v širším pojetí rovněž veřejnost, stát a společnost, a dále zaměstnanci univerzity.

 

Z hlediska uchazečů je cílem systému zajišťování kvality ZČU poskytování relevantní nabídky vzdělávání a dalších souvisejících služeb.

 

Z hlediska studentů je cílem systému zajišťování kvality ZČU soustavné zvyšování kvality odborného zajištění výuky, rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků, zavádění nových metod výuky, zajištění materiálně-technického zabezpečení výuky a dostupnost podpůrných činností i služeb.

 

Z hlediska absolventů je cílem systému zajišťování kvality ZČU jejich zaměstnatelnost na trhu práce a následná oboustranná spolupráce přinášející univerzitě relevantní reflexi z praxe a absolventům možnost zapojit se do činností univerzity.

 

Z hlediska zaměstnavatelů je cílem systému zajišťování kvality ZČU identifikace relevantních potřeb trhu práce a jejich reflexe v uskutečňovaných studijních programech.

 

Z hlediska institucí soukromého, veřejného a neziskového sektoru je cílem systému zajišťování kvality ZČU uspokojení jejich požadavků prostřednictvím vzdělávacích, tvůrčích a dalších činností naplňující mj. třetí roli univerzity.

 

Cílem systému zajišťování kvality ZČU z pohledu státu, veřejnosti a širší společnosti je naplňování celospolečenského poslání univerzity jako garanta úrovně vzdělanosti, rozvoje výzkumu a rozvoje lidských zdrojů společnosti.

 

Systému zajišťování kvality ZČU v Plzni klade důraz rovněž na požadavky interních zainteresovaných stran, jednotlivých zaměstnanců a pracovišť univerzity vymezených Organizačním řádem ZČU. Z hlediska zaměstnanců a jednotlivých pracovišť ZČU je cílem systému zprůhlednění, zefektivnění a zlepšování podmínek pro plnění vzdělávací a tvůrčí činnosti, a s nimi souvisejících činností.

 

Související dokumenty:

(1) blíže k vymezení kvality v kontextu VŠ např. výstupy z projektu IPN Kvalita

(2) soulad se standardem ESG 1.1 Politika zajišťování kvality 

(3) kodex je dostupný na web. stránkách ZČU

Související dokumenty