Pravomoci a odpovědnosti

Na všech úrovních řízení jsou vymezeny odpovědnosti a pravomoci hlavních aktérů v oblasti zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

 

Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen "Rada") - zřízena Statutem ZČU, řídí se Jednacím řádem Rady. Hlavní odpovědnosti a pravomoci:

a)     schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností předložený předsedou rady před předložením návrhu akademickému senátu,

b)     řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností,

c)     zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě,

d)     vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

e)     schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu

f)      schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu.

Akademický senát je zřízen Statutem ZČU, řídí se Volebním řádem a Jednacím řádem AS ZČU

a)     schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předloženou předsedou rady pro vnitřní hodnocení a dodatky k této zprávě

Vědecká rada je zřízena Statutem, řídí se Jednacím řádem VR ZČU. Hlavní odpovědnosti a pravomoci:

a)     schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,

b)     schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě řízení, která se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,

c)     schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,

d)     projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený rektorem před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,

e)     projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení, pokud je zřízena,

f)      projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy a návrhy dodatků k této zprávě.

Správní rada je zřízena Statutem, řídí se Jednacím řádem SR ZČU.

Projednává zprávu o vnitřním hodnocení ZČU, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě. Další kompetence a pravomoci jsou vymezené ve Statutu.

Rektor

Je odpovědný za veškerou činnost na ZČU je v rámci svých obecných pravomocí a odpovědností daných zákonem. Odpovědnosti a pravomoci rektora jsou uvedeny ve Statutu ZČU.

 

Kvestor

Je odpovědný rektorovi za řádné fungování všech podpůrných technicko-ekonomických činností, které mají vztah ke kvalitě všech činností. Odpovědnosti a pravomoci děkana jsou uvedeny ve Statutu ZČU v Pravidlech ZČU.

Prorektor

Je odpovědný rektorovi v rámci pravomocí jím delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci děkana jsou uvedeny zejména ve Statutu ZČU.

Děkan

Je odpovědný za úroveň kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti uskutečňovaných na příslušné fakultě v rámci pravomocí jím delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci děkana jsou uvedeny zejména ve Statutu ZČU.

Proděkan

Je odpovědný rektorovi, resp. děkanovi v rámci pravomocí jím delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci děkana jsou uvedeny ve Statutu ZČU a v Pravidlech ZČU.

 

Vedoucí katedry

Je odpovědný za úroveň kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti v rámci pravomocí jemu děkanem delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci vedoucího katedry jsou uvedeny v Organizačním řádu.

Ředitel ústavu

Je odpovědný za úroveň kvality činností uskutečňovaných na příslušném ústavu v rámci pravomocí jím delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci ředitele ústavu jsou uvedeny zejména ve Statutu ZČU.

Ředitel jiného pracoviště

Je odpovědný za úroveň kvality činností poskytovaných jiným pracovištěm v rámci pravomocí jím delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci ředitele jiného pracoviště určuje organizační řád jiného pracoviště.

Ředitel účelového zařízení

Je odpovědný za úroveň kvality činností poskytovaných účelovým zařízením v rámci pravomocí jím delegovaných. Odpovědnosti a pravomoci ředitele účelového zařízení určuje organizační řád účelového zařízení.

Všichni zaměstnanci ZČU

jsou odpovědni za kvalitu vykonávaných činností v souladu se svým pracovním zařazením, druhem práce uvedeným v  pracovní smlouvě a konkretizované v pracovní náplni v souladu s Organizačním řádem, Kariérním řádem a na ně navazujícími předpisy.

 

 

Pravomoci a odpovědnosti dalších orgánů jsou stanoveny v příslušných předpisech ZČU a popisu pracovních míst.

Související dokumenty