Strategie

„Kvalita jako míra plnění cílů“

Cíle strategického řízení

Snahou ZČU je prosadit kulturu kvality do veškerých činností univerzity, tj. do činnosti vzdělávací, výzkumné, umělecké, servisní i do oblasti partnerství s vnějšími subjekty, přičemž kvalitu chápe ZČU ke vztahu k jasně stanoveným, relevantním a měřitelným cílům, které jsou součástí Strategického záměru.

 

Systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality je navázán na strategii ZČU prostřednictvím Strategického záměru ZČU a jeho plánů realizace, a to napříč všemi oblastmi a prioritami, což odráží vztah mezi vzdělávací a tvůrčí činností a reflektuje třetí roli univerzity i kontext regionálního, národního i mezinárodního prostředí. Důraz na kvalitu všech činností je součástí strategie ZČU i jednotlivých součástí. Strategií ZČU se rozumí východiska, hodnoty, specifické, měřitelné a realizovatelné cíle a jejich indikátory popsané ve strategických dokumentech univerzity a součástí ZČU.

 

Nástroje strategického plánování

Celouniverzitní úroveň

Strategický záměr univerzity dále jen SZ - představuje nejdůležitější dlouhodobou globální strategii univerzity, která vychází z přijatých vyšších strategických dokumentů České republiky a Evropské unie. Ve strategickém záměru jsou formulovány strategické cíle univerzity. Součástí jejich formulace jsou i základní ukazatele kvality a výkonu. Horizontální strategické cíle jsou cíle, jejichž naplnění prostupuje všemi činnostmi ZČU napříč strukturou liniového řízení. ZČU je využívá ve třech hlavních oblastech: vzdělávání, tvůrčí činnost a třetí role (přímé společenské působení). Strategické cíle vertikální jsou definované pro jednotlivé hlavní a podpůrné činnosti a jejich naplnění odpovídá struktuře liniového řízení.

Plán realizace strategického záměru univerzity pro konkrétní rok (dále jen PRSZ) - představuje roční strategický plán univerzity, který konkretizuje způsob naplňování strategických cílů tak, aby na konci sledovaného období byly dosaženy předpokládané výsledky. V případě nepředvídatelných okolností může PRSZ vyústit k úpravě SZ. Hlavní součást PRSZ jsou taktické cíle, tj. priority univerzity pro daný kalendářní rok, které mají jednotnou strukturu: označení, anotace obsahu, současný stav, cílový stav, měřitelné indikátory, metody dosažení cíle, zodpovědnost a kontrola. Tyto cíle vycházejí ze strategických cílů univerzity tak, aby na konci plánovacího období byly splněny všechny indikátory. Indikátory jsou navrženy ve dvou úrovních. První úroveň představují indikátory klíčové, které jsou pravidelně monitorovány a hodnoceny na úrovni vedení ZČU a slouží k hodnocení naplňování celkové strategie ZČU určené schváleným strategickým záměrem. Druhou úroveň představují indikátory pomocné, které vyhodnocují zodpovědní gestoři jednotlivých priorit a slouží jako podpora pro hodnocení plnění prioritních cílů.

Institucionální plán rozvoje univerzity (dále jen IP) - představuje dokument, který navazuje na PRSZ,definuje konkrétní strategické aktivity pro daný kalendářní rok a přiřazuje k nim finanční zdroje přidělené univerzitě na tento účel ministerstvem.

Segmentové strategie - představuje doplnění a upřesnění výše uvedených základních strategických dokumentů univerzity pro vybrané oblasti činnosti univerzity, jako např. v oblasti ICT, vnější a vnitřní komunikace, strategii rozvoje VaVaI, strategii internacionalizace, strategie bezpečnosti, personální strategie apod. Klíčovou segmentovou strategií je rovněž Akční plán zlepšování vycházející z komplexního interního hodnocení kvality všech činností (viz dále).

Úroveň fakult a ústavů

Strategické záměry fakult nebo vysokoškolských ústavů - představují základní dlouhodobé strategie součástí ZČU. Tyto strategie nižšího řádu vycházejí ze strategických cílů ZČU a přinášejí konkrétní metody, cíle a indikátory plnění cílů pro naplnění strategických plánů součástí.

Plán realizace strategického záměru fakulty nebo vysokoškolského ústavu pro konkrétní rok - představuje roční strategický plán součástí. Kromě toho, že umožňují strategické plánování managementu součástí, představují i základní nástroj ročního reportingu součástí směrem k vedení ZČU.

Úroveň jiných pracovišť a servisních útvarů

Strategické záměry jiných pracovišť a servisních útvarů vycházejí ze strategických cílů ZČU a přinášejí konkrétní metody, cíle a indikátory pro realizaci podpůrných činností směřujících k naplňování strategie ZČU. Kromě toho, že umožňují strategické plánování managementu jiných pracovišť a servisních útvarů, představují i základní nástroj jejich řízení ze strany vedení ZČU. Plány realizace strategických záměrů jiných pracovišť a servisních útvarů pro konkrétní rok představují roční vymezení taktických cílů příslušných pracovišť.

 

Tvorba strategie

Celouniverzitní úroveň

Za tvorbu strategického záměru je odpovědný prorektor pro rozvoj a vnější vztahy („PR-R“). PR-R připravuje strategický záměr ZČU v souladu se zákonem ve spolupráci se strategickým týmem, tvořeným zástupci fakult, akademického senátu, studentů, dalších členů akademické obce a popřípadě zástupců jiných pracovišť a účelových zařízení, jmenovaným rektorem. Návrh strategického záměru ZČU projednává rektor před jeho předložením Akademickému senátu ZČU („AS ZČU“) v grémiích stanovených v příslušné vnitřní normě. Připomínky k návrhu strategického záměru ZČU vypořádává PR-R. Návrh strategického záměru ZČU po projednání schvaluje AS ZČU a Správní rada ZČU dle postupu příslušné vnitřní normy. Strategický záměr ZČU zveřejňuje PR-R v termínu a formě, kterou stanoví ministerstvo - MŠMT.

Úroveň fakult

Za tvorbu strategického záměru fakulty je odpovědný děkan, který připravuje strategický záměr fakulty způsobem obdobným způsobu přípravy strategického záměru ZČU.

Návrh strategického záměru fakulty projednává děkan s rektorem a vedením univerzity. Připomínky vedení univerzity vypořádá děkan. Návrh strategického záměru fakulty děkan po jeho projednání s rektorem a vedením a před předložením akademickému senátu fakulty projedná v grémiích stanovených v příslušné vnitřní normě. Připomínky k návrhu strategického záměru fakulty vypořádává děkan. Návrh strategického záměru fakulty po projednání schvaluje AS fakulty dle postupu příslušné vnitřní normy.

Úroveň vysokoškolských ústavů

Za tvorbu strategického záměru ústavu je odpovědný ředitel ústavu, který připravuje strategický záměr ústavu způsobem obdobným způsobu přípravy strategického záměru ZČU.

Návrh strategického záměru ústavu projednává ředitel s rektorem a vedením univerzity. Připomínky vedení univerzity vypořádá ředitel. Návrh strategického záměru ústavu schvaluje rektor.

Úroveň jiných pracovišť a účelových zařízení

Návrh strategického záměru jiného pracoviště a účelového zařízení projednává ředitel pracoviště s kvestorem či příslušným prorektorem, případně s vedením univerzity. Připomínky kvestora, prorektora či vedení univerzity vypořádá ředitel. Návrh strategického záměru schvaluje rektor.

 

Hodnocení účinnosti strategií a plánování změn

Nástroje hodnocení účinnosti strategií jsou zejména:

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření univerzity - představují dokumenty zaměřené na následné hodnocení účinnosti již přijaté strategie, včetně plnění institucionálního plánu pro daný rok a po schválení příslušnými grémii jsou předkládány MŠMT. Zároveň slouží k prezentaci ZČU navenek.

Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření součásti - představují hodnocení účinnosti přijaté strategie a její aktualizace pro daný rok na střední úrovni řízení.

Hodnocení plánu realizace strategického záměru fakulty nebo vysokoškolského ústavu pro konkrétní rok - plnění cílů definovaných v tomto dokumentu je průběžně monitorováno a minimálně jednou ročně hodnoceno na formálním setkání vedení ZČU a vedení příslušné součásti.

Hodnocení plánů realizace strategických záměrů jiných pracovišť a servisních útvarů - plnění cílů je průběžně monitorováno a minimálně jednou ročně hodnoceno vedením ZČU nebo příslušným nadřízeným.

 

Ve strategickém záměru a plánech realizace strategického záměru jsou stanoveny strategické cíle, cílový stav, měřitelné indikátory (ukazatelé výkonnosti, které jsou navázané na plnění strategických cílů) a metody dosažení cíle, zodpovědnost vedoucích pracovníků, způsob a termíny kontroly a informace o projektové podpoře. Projekty směřují do všech oblastí činnosti VŠ. Ukazatelé výkonnosti jsou stanovovány na základě provedené analýzy výsledků předchozího období. Výkonnost je hodnocena pravidelně ve stanovených periodách vedením univerzity i dalšími orgány (kolegiem rektora, akademickým senátem, vědeckou a správní radou). Kontrola plnění jednotlivých ukazatelů je prováděna v předem stanovených intervalech - na konci kalendářního roku je provedeno souhrnné konstatování stavu. Je nastavena možnost změnit Strategický záměr i PRSZ dle konkrétních zjištění, je vytvořen PRSZ na jednotlivé roky. Rizika ohrožující splnění cílů stanovených strategickým záměrem jsou vyhodnocována v rámci systému řízení rizik.

 

Tab. Přehled hodnocení účinnosti strategií

PRUBĚŽNÉ HODNOCENÍ:

Úroveň/výstup:

Monitoring:

Hodnocení:

Plán realizace STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU ZČU

hodnocení UNIVERZITY

   

Plnění PRSZ, vyhodnocení PRSZ předchozího období a tvorba PRSZ na následující období (vč. IP - finance dle priorit)

Plán realizace strategického záměru

4* ročně (vedení ZČU)

1* rok

Plán realizace STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU SOUČÁSTÍ

hodnocení FAKULTY/ ÚSTAVU

   

Plnění PRSZ, vyhodnocení PRSZ předchozího období a tvorba PRSZ na následující období

Plán realizace strategického záměru

Zpravidla 4* ročně (vedení) součástí)

1* rok

Výroční zpráva o činnosti ZČU

hodnocení UNIVERZITY

 

Zhodnocení účinnosti strategie předchozího roku

Výroční zpráva o činnosti ZČU

1* rok

Výroční zpráva o činnosti součásti

hodnocení FAKULTY/ ÚSTAVU

 

Zhodnocení účinnosti strategie předchozího roku

Výroční zpráva o činnosti

1* rok

Výroční zpráva o hospodaření ZČU

hodnocení UNIVERZITY

 

Zhodnocení účinnosti strategie předchozího roku

Výroční zpráva o hospodaření ZČU

1* rok

Výroční zpráva o hospodaření součásti

hodnocení FAKULTY/ ÚSTAVU

 

Zhodnocení účinnosti strategie předchozího roku

Výroční zpráva o hospodaření

1* rok

Evaluace součástí

hodnocení FAKULTY/ÚSTAVU

 

Hodnocení součástí

Zhodnocení strategie součástí vedením univerzity - formální setkání, zápis, opatření pro zlepšení

1* rok

 

Tab. Přehled hodnocení účinnosti strategií – pětileté období

PRAVIDELNÁ HODNOCENÍ:

Výstup:

Periodicita:

TVORBA STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU ZČU

hodnocení UNIVERZITY

 

Analytická část - vyhodnocení SZ předchozího období a tvorba SZ na následující období

Strategický záměr (aktuálně 2016-2020)

5 let

TVORBA STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU SOUČÁSTÍ ZČU

Hodnocení FAKULTY/ SOUĆÁSTI/ JINÉHO PRACOVIŠTĚ a plán na následující období

 

Analytická část - vyhodnocení SZ předchozího období a tvorba SZ na následující období (součásti)

komplementární se Strategickým záměrem ZČU - Strategický záměr součástí (aktuálně 2016-2020)

5 let

Analytická část - vyhodnocení SZ předchozího období a tvorba SZ na následující období (jiná pracoviště)

komplementární se Strategickým záměrem ZČU - Strategický záměr jiného pracoviště (aktuálně 2016-2020)

5 let

 

ZČU se při tvorbě, realizaci a hodnocení strategie opírá o soustavu vnitřních předpisů a vnitřních norem. Interní komunikace strategických dokumentů je zajištěna projednáním v příslušných grémiích (AS ZČU, kolegium rektora) a následně ve standardní struktuře řízení dle Organizačního řádu ZČU. Strategické dokumenty univerzity i fakult a součástí jsou přístupné zaměstnancům univerzity.

Podrobnosti plánování, tvorby, realizace a hodnocení strategie stanovuje vnitřní norma rektora a pokyn prorektora.

Související dokumenty