Vzdělávací činnost

„Kvalita jako standard a uspokojení požadavků studentů, absolventů a zaměstnavatelů“

Kvalita výuky je ovlivněna přímým vztahem mezi pedagogem a studentem a nezávisí pouze na schopnostech studenta a pedagoga, ale i na prostředí a materiálních podmínkách, ve kterých výuka a studium probíhá. Koncepce zajišťování kvality vzdělávacího procesu plně odráží požadavky i dlouhodobé záměry jak univerzity, tak i společnosti. V úvahu bere i demografické a ekonomické podmínky regionu a požadavky na absolventy ze strany potenciálních zaměstnavatelů.

 

Blíže k zajišťování a hodnocení STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Blíže k zajišťování a hodnocení CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Blíže k zajišťování a hodnocení HABILITAĆNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ

Od plánování (akreditace) přes realizaci k hodnocení

Kvalita výuky je ovlivněna nejen přímým vztahem mezi pedagogem a studentem a nezávisí pouze na schopnostech studenta a pedagoga, ale i na prostředí a materiálních podmínkách, ve kterých výuka a studium probíhá. Koncepce zajišťování kvality vzdělávacího procesu na fakultě filozofické odráží požadavky i dlouhodobé záměry univerzity, fakulty i společnosti. V úvahu bere i demografické a ekonomické podmínky regionu a požadavky na absolventy ze strany potenciálních zaměstnavatelů.

I. Zajišťování a hodnocení kvality studijního programu – tvorba a schvalování studijního programu

ZČU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, a to:

a) na základě akreditace, kterou uděluje Akreditační úřad, nebo

b) na základě schválení studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení, pokud ZČU uskutečňuje studijní program v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má ZČU institucionální akreditaci.

i. Akreditace studijního programu Národním akreditačním úřadem - základní fáze:

V případě záměru rozšíření akreditace studijního programu a záměr prodloužení akreditace studijního programu je postupováno obdobně.

ii. Schvalování studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení v případě studijních programů v rámci oblasti vzdělávání, pro které má ZČU institucionální akreditaci - základní fáze:

 V případě návrhu rozšíření akreditace studijního programu a návrhu prodloužení akreditace studijního programu je postupováno obdobně. 

iii. Realizace studijních programů

Obr. Cyklus zajišťování kvality studijních programů a ESG standardy - realizační část

 

 

Zdroj: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.

iv. Hodnocení kvality studijního programu

Proč hodnotit studijní program?

Cílem hodnocení studijních programů je zlepšovat jejich kvalitu s ohledem na požadavky různorodých zainteresovaných stran, kterými jsou uchazeči, studenti, absolventi, zaměstnavatelé, instituce soukromého, veřejného a neziskového sektoru (tuzemské i zahraniční); v širším pojetí rovněž veřejnost, stát a společnost, a dále zaměstnanci univerzity. Zlepšování studijních programů v souladu s požadavky klíčových zainteresovaných stran je nezbytnou podmínkou pro přežití studijního programu v konkurenčním prostředí nabídek jiných studijních programů i jiných možností (pracovní trh, aj.). A mj. je požadavek pravidelného hodnocení studijních programů nedílnou součástí ESG standardů (požadavky v oblasti zajišťování kvality v evropském kontextu) i požadavků NAÚ (požadavky v oblasti zajišťování kvality v českém kontextu).

Obr. Cyklus zajišťování kvality studijních programů a ESG standardy - hodnotící část

 

Souhrnné (pravidelné) hodnocení:

 

Průběžné hodnocení (roční):

Související dokumenty