Tvůrčí činnost

„Kvalita jako rozvoj poznání“

Tvůrčí činnost je jednou z hlavních činností univerzity, je propojena se vzdělávací činností a je realizována v národním i mezinárodním kontextu, se zapojením studentů a ve spolupráci s praxí. Tvůrčí činnost se na ZČU uskutečňuje v celém rozsahu, od činností badatelských k vývojovým a aplikačním činnostem ve vazbě na potřeby praxe. ZČU chrání svobodu ve výzkumu, podporuje kritické myšlení, volný přístup k informacím a ctí demokratické a akademické hodnoty. Pokrývá a propojuje technické, přírodovědné, humanitní, společenské, zdravotní a umělecké disciplíny, pro které si stanovila i své základní priority. Ve výzkumu a umělecké činnosti patří k významným  českým vysokým školám a je uznávána i v mezinárodním prostředí. Na univerzitě je podporován základní i aplikovaný výzkum a také aktivity přímo související s inovacemi a s transferem znalostí. V základním výzkumu a většinou i v aplikovaném výzkumu se nevyžadují okamžité výsledky, ale zejména cílevědomá, kvalitní a trpělivá badatelská činnost. Naopak inovační a v některých případech aplikační projekty či zakázky jsou časově limitovány. Univerzita svojí výzkumnou, vývojovou a inovační činností přispívá zejména k obohacení veřejně přístupných poznatků, k udržitelnému rozvoji a k řešení společenských výzev.

Kvalita a rozsah výzkumu a vývoje na univerzitě se zvyšuje. To dokumentuje hodnocení výzkumných organizací prováděné Radou pro výzkum, vývoj a inovace, které je základem pro tzv. institucionální financování výzkumu a vývoje. Stejně tak poskytovatele finanční podpory, v čele s nejvýznamnějším MŠMT, potvrzují svým hodnocením dobré postavení ZČU. O tom, že pozice univerzity v rámci vysokých škol a výzkumných ústavů se posiluje, svědčí i srovnání prováděné z uznávané mezinárodní databáze Elsevier Science. Univerzita patří v oblasti výzkumu a vývoje mezi deset nejlepších vysokých škol v České republice a v aplikační oblasti se zařadila dokonce mezi prvních pět.

V rámci doplňkové činnosti se na univerzitě přijímají i zakázky smluvního výzkumu, které přichází nejenom ze soukromého sektoru. Tím univerzita přispívá k rychlému transferu znalostí a poznatků do praxe. Pro posílení této činnosti rozvíjí odbor Transferu a smluvního výzkumu na úseku prorektora pro výzkum a vývoj a využívá zkušeností Rady pro rozvoj transferu poznatků. V tomto směru spolupracuje i s Plzeňským vědecko technickým parkem, s Business Innovation Centre (BIC), se statutárním městem Plzní, a také s Plzeňským a Karlovarským krajem.

 

Tvůrčí činnost na ZČU zahrnuje:

 • projektovou činnost
 • vnitřní grantový systém
 • vnitřní soutěž
 • grantovou podpora studentů (GRAS)
 • mobilitu akademických a vědeckých, výzkumných a vývojových zaměstnanců a studentů
 • vydavatelskou činnost
 • ochranu, nakládání s výsledky tvůrčí činnosti a transfer poznatků
 • vykazování výsledků tvůrčí činnosti
 • spolupráci s praxí
 • zahraniční spolupráci
 • účast v mezinárodních hodnocení VŠ
 • péče o lidské zdroje
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • ocenění

 

Projektovou činnost (čl. 65 vnitřního předpisu PSZHK) upravuje směrnice rektora č. 21R/2013 Správa projektů. K evidenci projektů slouží modul Granty a projekty (GAP). Technickou podporu zajišťuje CIV.

Podávání projektů financovaných z evropského rozpočtu podporuje část Programy EK Motivačního systému ZČU, na projekty financované Evropskou výzkumnou radou je zaměřena část ERC Motivačního systému ZČU.

Projektové centrum ZČU

Vnitřní grantový systém – obsahuje specifický výzkum (čl. 66 vnitřního předpisu PSZHK), který se skládá ze studentské grantové soutěže a studentské vědecké konference, a motivační systém (podpora dosahování výsledků tvůrčí činnosti, podpora absolventů doktorských studijních programů a talentovaných studentů zejména doktorských a magisterských studijních programů, podpora podávání projektů do programů EK, podpora projektů financovaných z ERC a podpora smluvního výzkumu). Vnitřní grantový systém je v gesci prorektora pro výzkum a vývoj (PR-V) a je upraven směrnicí rektora č. 3R/2015 Grantový systém.

Vnitřní soutěž – institucionální podpora (čl. 67 vnitřního předpisu) upravuje směrnice rektora č. 32R/2014 Vnitřní soutěž. Vnitřní soutěž je také v gesci PR-V. K evidenci projektů interních grantových soutěží slouží modul IGA informačního systému ZČU. Technickou podporu zajišťuje CIV.

Grantová podpora aktivit studentů – GRAS (čl. 68 vnitřního předpisu PSZHK) je je upravena směrnicí rektora č. 1R/2019 Grantová podpora aktivit studentů. Harmonogram soutěží je zveřejněn na webových stránkách univerzity – gras.zcu.cz.

Mobilitu akademických a vědeckých, výzkumných a vývojových zaměstnanců a studentů (čl. 69 vnitřního systému PSZHK) upravuje směrnice Mobilita 4P/2016.

Vydavatelskou činnost (čl. 70 vnitřního předpisu) upravuje směrnic e rektora 3R/2017 Ediční činnost. Vědeckou redakci stanoví pokyn prorektora č. 7P/2016 Vědecká redakce.

Ochranu, nakládání s výsledky tvůrčí činnosti a transfer poznatků (čl. 71 vnitřního předpisu) upravuje směrnice rektora č. 11R/2014 Ochrana duševního vlastnictví a transfer poznatků. Zřízena je Rada pro rozvoj transferu poznatků. Rada je poradním orgánem PR-V a její složení stanoví pokyn prorektora 5P/2016 Rada pro rozvoj transferu poznatků. Podmínky vkladu duševního vlastnictví do nově zakládané společnosti jako formy komercionalizace jsou upraveny vnitřním předpisem Pravidla pro zakládání právnických osob ZČU.

Vykazování výsledků tvůrčí činnosti (čl. 72 vnitřního předpisu) upravuje směrnice rektora č. 21R/2011 Evidence publikačních činností a dalších odborných aktivit. Výsledky tvůrčí činnosti jsou vykazovány do registrů RIV (výzkum) a RUV (umělecká činnost). K vykazování výzkumných výsledků slouží databáze OBD, jejíž provoz zajišťuje CIV. Výsledky umělecké činnosti jsou vykazovány přímo do aplikace RUV.

Spolupráci s praxí (čl. 73 vnitřního předpisu PRAVIDLASYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A SNIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A SNIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI) upravuje směrnice rektora č., 21R/2013 Správa projektů, 14R/2013 Doplňková činnost a smluvní výzkum, 3R/2015 Grantový systém. Do spolupráce s praxí patří kolaborativní výzkum (výzkum realizovaný společně s průmyslovým partnerem) a smluvní výzkum (výzkum realizovaný ZČU jako zakázka pro průmyslového partnera). Výsledky spadají do tématu Výsledky tvůrčí činnosti (jsou evidovány v OBD atd.) Kolaborativní výzkum je vždy realizován v rámci společných projektů (viz Projektová činnost). Část Smluvní výzkum Motivačního systému slouží pro podporu získávání a uzavírání projektů smluvního výzkumu. Od roku 2018 je pro financování této části použita část zisků ze smluvního výzkumu prostřednictvím Zakázky pro motivaci smluvního výzkumu. Evidenci zakázek kolaborativního i smluvního výzkumu provádí odbor Transferu a smluvního výzkumu (TSV), kontrolu vykazovaných dat zajišťuje u kolaborativního výzkumu TSV, u smluvního výzkumu TSV ve spolupráci s EO. Za smluvní zajištění projektů odpovídá OPR.

Zahraniční spolupráce zahrnuje přednáškové pobyty zahraničních odborníků nebo zahraniční mobilita výzkumných a uměleckých pracovníků a doktorandů (realizovaná v rámci projektů tvůrčí činnosti, nikoli vzdělávací činnosti jako např. Erasmus+). Podporu pobytů zahraničních odborníků zajišťuje odbor ZV, uvedená mobilita směrem do zahraničí probíhá u projektů tvůrčí činnosti obvykle ve vlastní režii řešitele. Oblasti mobilit se týká také realizovaný celouniverzitní projekt Mobility 3.0 ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v OP VVV. Projekt v objemu téměř 42 mil. Kč umožní realizaci celkem 35 příjezdových a výjezdových mobilit postdoktorandů a seniorních výzkumníků. V roce 2018 bylo zahájeno 11 příjezdových a 10 výjezdových mobilit a vypsána další výběrová řízení. Přednáškové pobyty upravuje pokyn prorektora č. 4P/2016 Mobilita.

Západočeská univerzita se účastní mezinárodních hodnocení univerzit, jako je např. Times Higher Education nebo QS University Ranking. V oblasti tvůrčí činnosti zajišťuje podklady odbor Výzkumu a vývoje.

Péče o lidské zdroje zahrnuje podmínky pro působení akademických a vědeckých pracovníků v různých fázích odborné kariéry z hlediska plného uplatnění jejich odborného potenciálu a rozvoje jejich schopností. Rámcem pro tyto podmínky by měl být připravovaný kariérní řád, na obecné rovině s problematikou souvisí také Etický kodex ZČU. S péčí o lidské zdroje souvisí také podpora postdoktorandů v rámci komponenty Postdoc Motivačního systému ZČU, v realizovaném projektu ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v OP VVV, soulad s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, který je předmětem dalšího realizovaného projektu HR Award výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj OP VVV , dosud neexistující jednotná pravidla pro sabbatical leave, hostující profesory atd., dosud chybějící alespoň rámcově jednotný přístup k hodnocení tvůrčí činnosti pracovníků a vlivu jeho výsledků na kariérní postup (nejde o mechanická pravidla, ale o obecně platná rámcová doporučení pro vedoucí pracovníky). Projekt HR Award v rámci OP VVV je řešen zejména na 4 zapojených součástech (FAV, FEL, FST, NTC). V rámci projektu probíhá mj. rozvoj hodnocení tvůrčí činnosti, internacionalizace a popularizace vědy. Třem ze součástí (FEL, FST a NTC) se již podařilo získat certifikaci HR Award. Péči o lidské zdroje zahrnují: vnitřní předpis Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků, směrnice rektora č. 18R/2011 Kariérní řád ZČU, kariérní řády fakult. Do oblasti tvůrčí činnosti lze řadit i rigorózní řízení, uskutečňovaná na jednotlivých fakultách v rámci platných akreditací. Pro každé řízení je děkanem fakulty jmenována komise, současný postup je tedy obdobný jako u státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací. Vnitřní legislativa: směrnice rektora 26R/2013 Zveřejňování kvalifikačních prací, řády rigorózních řízení jednotlivých fakult.

V souvislosti s tvůrčí činností jsou na ZČU udělována následující ocenění: pamětní medaile ZČU (za vědeckou činnost) a Čestná uznání rektora ZČU, čestná hodnost dr. h. c., Cena rektora, ceny děkana. Tato ocenění jsou upravena Vnitřním předpisem o akademických insigniích a akademických obřadech ZČU v Plzni, směrnicí rektora č. 36R/2012 Udělování pamětních medailí a čestných uznání rektora a směrnicí rektora č. 44R/2011 Řád pro udělování čestné hodnosti doktor honoris causa.

S tvůrčí činností souvisí působení mj. následujících grémií ZČU: Vědecká rada ZČU, vědecké rady fakult a součástí, Výzkumné a kontrolní rady výzkumných center a Koordinační výbor pro projekty z OP VaVpI. Upraveno v rozhodnutích rektora č. 7R/2017 Výzkumná rada RTI, 42R/2014 Složení kontrolní rady RTI, 37R/2015 Koordinační výbor pro projekty z OP VaVpI a normami na fakultní úrovni ohledně výzkumných a kontrolních rad dalších výzkumných center.

Priority VaVaI

ZČU má stanoveny priority výzkumu, vývoje a inovací. Tyto priority byly schváleny VR ZČU dne 17. 10. 2012.

Strategie, ukazatele (indikátory) a cíle jsou stanoveny v Dlouhodobém záměru (nyní: Strategický záměr) ZČU na období 2016-2020. 

Klíčové aktivity jsou stanoveny v Institucionálním plánu ZČU na jednotlivé roky. Institucionální plán ZČU na období 2016-2018.

 

Související dokumenty